Chạy nextjs trên centos 7, phần 2, multi PHP

Disable Selinux Cài đặt Apache và repository Cài đặt multi PHP Liệt kê danh sách install đã cài PHP Stop php-fpm Cho phép selinux chạy php-fpm Đổi cổng cho mỗi php-fpm Chạy php-fpm Check php-fpm running Tạo đường dẫn cgi-bin Gọi php56-fcgi Điền vào nội dung như sau Gọi php74-fcgi Điền vào nội dung như… Continue reading Chạy nextjs trên centos 7, phần 2, multi PHP

Published
Categorized as centos7