Chạy nextjs trên centos 7, phần 1, cấu hình ftp server VSFTPD

Check firewall và disable firewall

systemctl status firewalld
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld

Cài đặt VSFTPD

sudo yum update
sudo yum install vsftpd
sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Thay đổi như bên dưới

## Disable anonymous login ##
anonymous_enable=NO


## Bỏ comment những dòng này##

ascii_upload_enable=YES

ascii_download_enable=YES


## Bỏ comment – Nhập vào Welcome message – Chỉ là option##

ftpd_banner=Welcome to UNIXMEN FTP service.


## Thêm dòng này vào cuối file ##

use_localtime=YES
force_dot_files=YES
user_config_dir=/etc/vsftpd/user_config_dir/

Khởi động lại FTP

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

Tạo user FTP

useradd nangthuyen85
passwd nangthuyen85

Show file ẩn và cấu hình thư mục ftp cho user

sudo mkdir /etc/vsftpd/user_config_dir/
sudo nano /etc/vsftpd/user_config_dir/nangthuyen85

Viết nội dung này vào

local_root=/var