Chạy nextjs trên centos 7, phần 3, cài đặt extension cho php multi

Bật kho lưu trữ remi

sudo yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
sudo yum install -y https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Cài đặt extension cho php

sudo yum install php56-php-mbstring
sudo yum install php56-php-mcrypt
sudo yum install php56-php-curl
sudo yum install php56-php-mysql
sudo yum install php74-php-mbstring
sudo yum install php74-php-mcrypt
sudo yum install php74-php-curl
sudo yum install php74-php-mysql
sudo yum install php80-php-mbstring
sudo yum install php80-php-mcrypt
sudo yum install php80-php-curl
sudo yum install php80-php-mysql

sudo yum install -y --enablerepo=remi-php80 php-cli