Chạy nextjs trên centos 7, phần 5, cài đặt nginx làm reverse proxy

Đổi port 8080 cho Apache

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 8080
# ...
<VirtualHost *:8080>
    ServerName 103.81.86.140
    ServerAlias 103.81.86.140
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog /var/www/log/error.log
    CustomLog /var/www/log/requests.log combined

    <Directory /var/www/html>
        DirectoryIndex index.php index.html
        AllowOverride all
        Require all granted
        AddHandler php80-fcgi .php
    </Directory>
</VirtualHost>
sudo yum install nginx
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
# Command Root folder và thêm vào như sau
# root     /usr/share/nginx/html;
# location / {
#      proxy_pass http://103.81.86.140:8080/;

#     proxy_http_version 1.1;
#     proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
#      proxy_set_header Connection 'upgrade';
#      proxy_set_header Host $host;
#      proxy_cache_bypass $http_upgrade;

#      proxy_set_header  X-Real-IP       $remote_addr;
#      proxy_set_header  X-Forwarded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;
#      proxy_set_header  X-Forwarded-Proto https;

#    }

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx