Chạy nextjs trên centos 7, phần 7, chạy nodejs

sudo yum install epel-release
sudo yum install nodejs
node --version
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.0/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm --version
nvm ls-remote
nvm install v14.18.1

sudo npm install pm2@latest -g
sudo pm2 startup systemd

sudo chown -R nangthuyen85 /var/www/html/default/test ( khi hiện lỗi quyền truy cập thì nên thay đến /var/www/ )

npm install
npm clean-install
npm run build
pm2 list
pm2 start npm --name blog -- start

pm2 list
pm2 delete <id>
pm2 logs <id>