Backup VPS Centos 7 với RClone

Install Curl: yum install curl

Install RClone: curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Config RClone: rclone config

Nhập : “n”

Nhập name: “google-drive”

Nhập 15 ( google driver )

Client Id: để trống nhấn Enter

Chọn số 1

Root folder Id: để trống, nhấn Enter

Service Account File: để trống, nhấn Enter

Edit advanced config: nhấn “n”

Use Auto config: nhấn “n”

Copy link dẫn, dán vào trình duyệt, cấp quyền cho google drive

Chọn tài khoản sử dụng đến việc backup lên google drive

Chọn cho phép

Copy đoạn mã bên dưới và dán vào “Enter verification code”

Configure this as a team drive: Chọn “n”

Xác nhận: chọn “y”

Nhấn “q” để thoát

Tạo file .sh để backup lên google dirve: nano /root/gbk.sh

Dán đoạn mã sau vào:

# !/bin/bash
backup_day=$(date +'%d-%m-%Y')
/usr/bin/rclone copy --update --verbose --transfers 30 --checkers 8 --contimeout 60s --timeout 300s --retries 3 --low-level-retries 10 --stats 1s "/home/admin/backup" "google-drive:BackupVPS/$backup_day"

Thay đổi thông số “/home/admin/backup” và thư mục lưu trên google drive “BackupVPS”

Chạy lệnh: chmod +x /root/gbk.sh

Chạy lệnh này để backup lập tức: ./gbk.sh

Tạo Cronjob:

1/ EDITOR=nano crontab -e

2/ 10 5 * * * /root/gbk.sh > /dev/null 2>&1 # 5h10 phút backup mỗi ngày