Backup VPS Centos 7 với RClone

Install Curl: yum install curl Install RClone: curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash Config RClone: rclone config Nhập : “n” Nhập name: “google-drive” Nhập 15 ( google driver ) Client Id: để trống nhấn Enter Chọn số 1 Root folder Id: để trống, nhấn Enter Service Account File: để trống, nhấn Enter Edit advanced config: nhấn… Continue reading Backup VPS Centos 7 với RClone

Published
Categorized as centos7

Tạo sh key

Mở Putty Gen lên Nhấn vào Generate và di chuyển con trỏ chuột xung quanh khu vực KEY cho đến khi thanh màu xanh hoàn tất Nhấn vào save private key để lưu file đó. Khi nhấn save private key nó sẽ hỏi mình có lưu với ngoài thông số của passphase không thì nhấn… Continue reading Tạo sh key

Published
Categorized as centos7

Chạy nextjs trên centos 7, phần 2, multi PHP

Disable Selinux Cài đặt Apache và repository Cài đặt multi PHP Liệt kê danh sách install đã cài PHP Stop php-fpm Cho phép selinux chạy php-fpm Đổi cổng cho mỗi php-fpm Chạy php-fpm Check php-fpm running Tạo đường dẫn cgi-bin Gọi php56-fcgi Điền vào nội dung như sau Gọi php74-fcgi Điền vào nội dung như… Continue reading Chạy nextjs trên centos 7, phần 2, multi PHP

Published
Categorized as centos7