Categories
Linux

Xóa purge mysql trên Ubuntu 20.04

sudo apt-get purge mysql-server
Categories
Linux

Xóa purge phpmyadmin trên Ubuntu 20.04

sudo apt-get purge phpmyadmin
Categories
Linux

Cài đặt PHPMyAdmin trên Ubuntu 20.04

Cài đặt: sudo apt install phpmyadmin php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl

Cấp quyền truy cập PHPMyAdmin

1/ sudo mysql -u root -p

2/

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT

Giờ có thể đăng nhập user: phpmyadmin, password: <như password đã set lúc cài đặt phpmyadmin>

Categories
Linux

Cài đặt PHP trên Ubuntu 20.04

Cài đặt: sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql

Categories
Linux

Cài đặt Mysql Sever trên Ubuntu 20.04

Cài đặt Mysql Server: sudo apt-get install mysql-server

Bảo mật Mysql Server: sudo mysql_secure_installation

Categories
Linux

Cài đặt Git trên Ubuntu 20.04

Cài đặt: sudo apt-get install git

Thiết lập Git:

1/ Thiết lập username:

sudo git config --global user.name "smbongtoi85"

2/ Thiết lập email:

sudo git config --global user.email "smbongtoi85@gmail.com"

3/ Xem thiết lập:

sudo git config --list

Clone repo:

sudo rm -r /var/www/local.webduongpho.com

sudo git clone https://github.com/smbongtoi85/local.webduongpho.com.git /var/www/local.webduongpho.com

Xem file thay đổi trong git:

1/ cd /var/www/local.webduongpho.com

2/ sudo git status

Commit thay đổi từ local tới github:

1/ cd /var/www/local.webduongpho.com

2/ sudo git add *

3/ Nếu có folder hoặc file bị xoá thì: git rm <file/folder>

4/

sudo git commit -m "16:39 19/07/20"

5/ sudo git push origin master

Lấy thay đổi của Git về máy local:

1/ cd /var/www/local.webduongpho.com

2/ sudo git pull

Categories
Linux

Cài đặt apache2 trong Ubuntu 20.04

Cập nhật OS:

1/ sudo apt-get update

2/ sudo apt-get upgrade

3/ reboot

Cài đặt Apache: sudo apt-get install apache2

Cấu hình tường lửa:

1/ Xem ứng dụng nằm trong tường lửa: sudo ufw app list

2/ Hạn chế tường lửa đối với Apache:

sudo ufw allow 'Apache'

Chỉnh sửa file config apache2:

1/ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

2/ Thêm vào cuối file: ServerName localhost

Tạo Virtualhost

0/ Tạo thư mục local.webduongpho.com trong /var/www: sudo mkdir -p /var/www/local.webduongpho.com

1/ sudo nano /etc/apache2/sites-available/local.webduongpho.com.conf

2/ Nhập dòng sau vào:

<VirtualHost *:80>
	DocumentRoot /var/www/local.webduongpho.com
	ServerName local.webduongpho.com
</VirtualHost>
<Directory /var/www/local.webduongpho.com>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

3/ Xử lý câu lệnh tạo virutalhost:

3.1/ sudo a2ensite local.webduongpho.com.conf

3.2/ sudo a2dissite 000-default.conf

4/ Restart lại apache2: sudo service apache2 restart

5/ Kiểm tra lỗi cấu hình Apache2: sudo apache2ctl configtest

6/ Thêm virutalhost tới file hosts:

6.1/ sudo nano /etc/hosts

6.2/ 127.0.0.1 local.webduongpho.com

Bật Mode Rewrite: sudo a2enmod rewrite

Categories
VPS

Backup VPS Centos 7 với RClone

Install Curl: yum install curl

Install RClone: curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Config RClone: rclone config

Nhập : “n”

Nhập name: “google-drive”

Nhập 13 ( google driver )

Client Id: để trống nhấn Enter


Client Secert: để trống nhấn Enter

Chọn số 1

Root folder Id: để trống, nhấn Enter

Service Account File: để trống, nhấn Enter

Edit advanced config: nhấn “n”


Use Auto config: nhấn “n”

Copy link dẫn, dán vào trình duyệt, cấp quyền cho google drive

Chọn tài khoản sử dụng đến việc backup lên google drive

Chọn cho phép

Copy đoạn mã bên dưới và dán vào “Enter verification code”


Configure this as a team drive: Chọn “n”

Xác nhận: chọn “y”

Nhấn “q” để thoát

Tạo file .sh để backup lên google dirve: nano /root/gbk.sh

Dán đoạn mã sau vào:

# !/bin/bash
backup_day=$(date +'%d-%m-%Y')
/usr/bin/rclone copy --update --verbose --transfers 30 --checkers 8 --contimeout 60s --timeout 300s --retries 3 --low-level-retries 10 --stats 1s "/home/admin/backup" "google-drive:BackupVPS/$backup_day"

Thay đổi thông số “/home/admin/backup” và thư mục lưu trên google drive “BackupVPS”

Chạy lệnh: chmod +x /root/gbk.sh

Chạy lệnh này để backup lập tức: ./gbk.sh

Tạo Cronjob:

1/ EDITOR=nano crontab -e

2/ 10 5 * * * /root/gbk.sh > /dev/null 2>&1 # 5h10 phút backup mỗi ngày