Categories
Laravel

Cấu hình tài khoản Gmail cho việc gửi Email với Laravel

Truy cập đường dẫn: “https://myaccount.google.com/”

Click vào “Bảo mật” hoặc “Sercurity”

Tìm đến dòng: “Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn” hoặc “Less secure app access”
Tiếp đến click vào “Bật quyền truy cập ( không nên )” hoặc “Turn on access ( not recommended )”

Bật nút này lên:

Vậy là có thể gửi mail được rồi. Thanks for reading.
Categories
Laravel

Cài đặt và sử dụng Redis

composer require predis/predis

config/database.php

'redis' => [

		//'client' => env('REDIS_CLIENT', 'phpredis'),
		'client' => 'predis',

		'options' => [
			'cluster' => 'redis',
		],

		'clusters' => [
			'default' => [
				[
					'host' => env('REDIS_HOST', 'localhost'),
					'password' => env('REDIS_PASSWORD', null),
					'port' => env('REDIS_PORT', 6379),
					'database' => 0,
				],
			],
		],

	],

Cách dùng:

$redis = Redis::connection();
		$redis->set('name','Nguyễn Thân', 'EX', 30); // set theo giay
		$response = $redis->get('name');
		echo $response;

Cách kiểm tra

$ redis-cli
127.0.0.1:6379> GET name
Output:
"Nguyễn Thân"

Khởi động lại Redis

sudo systemctl restart redis.service
Categories
Laravel

Lấy dự án laravel từ github về local

1/ cd /var/www/local.hiroam.vn

2/ sudo composer update

3/ cp .env.example .env

4/ sudo php artisan key:generate

Bước 3 và bước 4 cũng có thể thay thế bằng cách copy file gốc .env từ source gốc

5/

sudo chmod -R 777 storage
sudo chmod -R 777 bootstrap/cache
sudo chmod -R 777 uploads
sudo chmod -R 777 config