Categories
Linux

Cài đặt Teamviewer trên Ubuntu 20.04

wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_amd64.deb
sudo apt install ./teamviewer_amd64.deb
Categories
Linux

Cài đặt Crips IP Tools trên Ubuntu 20.04

Clone Git: git clone https://github.com/Manisso/Crips.git

Chạy thử Crips:

cd Crips
python crips.py
Categories
Linux

Cài đặt Wireshark trên Ubuntu 20.04

Cài đặt:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install wireshark

Chọn Yes

Thêm người dùng đến Wireshare: sudo usermod -aG wireshark $(whoami)

Khởi động lại máy tính

Show network interface: ip addr show

Categories
Linux

Cài đặt Nmap Gui (Zenmap) trên Ubuntu 20.04

Cài đặt:

mkdir -p ~/Downloads/zenmap
cd ~/Downloads/zenmap

wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/p/pygtk/python-gtk2_2.24.0-6_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/n/nmap/zenmap_7.80+dfsg1-1build1_all.deb

sudo apt install ./*.deb
Categories
Linux

Cài đặt Hydra trên Ubuntu 20.04

Cài đặt: sudo apt-get install hydra-gtk

Test thử:

xhydra
hydra

Nếu gặp lỗi “Failed to load module “canberra-gtk-module” trong khi chạy Hydra thì gõ lệnh:

sudo apt-get install libcanberra-gtk-module

Gỡ bỏ cài đặt Hydra

sudo apt-get purge hydra-gtk && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
Categories
Linux

Cài đặt DirBuster trên Ubuntu 20.04

Download file taị Desktop:

https://sourceforge.net/projects/dirbuster/files/DirBuster%20(jar%20+%20lists)/1.0-RC1/DirBuster-1.0-RC1.zip/download

Giải nén trên Desktop, ta sẽ có thư mục “DirBuster-1.0-RC1”

Chaỵ câu lệnh:

sudo mkdir /opt/dirbuster
cd /opt/dirbuster
sudo mv /home/nangthuyen85/Desktop/DirBuster-1.0-RC1/* .
./DirBuster-1.0-RC1.sh

Nếu xuất hiện lỗi: “./DirBuster-1.0-RC1.sh: line 2: java: command not found”

Thì caì đặt java vào:

sudo apt-get install openjdk-8-jre
Categories
Linux

Cài đặt Sqlmap trên Ubuntu 20.04

Clone ( cài đặt ) git sqlmap: git clone –depth 1 https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git sqlmap-dev

Chạy thử:

cd sqlmap-dev
python3 sqlmap.py

Update Sqlmap: python3 sqlmap.py –update

Create new file “SQLMAP.desktop” ở Desktop

[Desktop Entry]
Name=SQLMAP
Comment=Terminal for SQLMAP
Exec=gnome-terminal --working-directory="/home/nangthuyen85/sqlmap-dev" -x bash -c "python3 sqlmap.py; exec bash"
Terminal=false
Type=Application
Icon=/home/nangthuyen85/Icons/icon-sqlmap.gif

Xử lý lệnh để đưa nó vào Favorites

sudo cp /home/nangthuyen85/Desktop/SQLMAP.desktop /usr/share/applications
cd /usr/share/applications
sudo chmod 644 SQLMAP.desktop
sudo chown root:root SQLMAP.desktop

Nhấn phím Windows và nhập “sqlmap”, click chuột phải vào Icon và chọn “Add to Favorites”

Xóa SQLMAP.desktop ở Desktop đi

Categories
Linux

Cài đặt Composer trên Ubuntu 20.04

Cài đặt: sudo apt-get install composer

Categories
Linux

Xóa purge mysql trên Ubuntu 20.04

sudo apt-get purge mysql-server
Categories
Linux

Xóa purge phpmyadmin trên Ubuntu 20.04

sudo apt-get purge phpmyadmin