Categories
VPS

Cài Redis cho Centos 7, Thêm extension Redis cho PHP 7.4 trên Directadmin

Cài đặt trên Centos 7

yum update
yum install epel-release
yum install redis
service redis start
service redis status
redis-cli ping
service redis restart

Cài đặt cho PHP 7.4

pecl install igbinary igbinary-devel
cd /opt/
wget https://pecl.php.net/get/redis-5.3.1.tgz
tar -xvf redis-5.3.1.tgz
cd redis-5.3.1
/usr/local/bin/phpize
./configure –enable-redis-igbinary –with-php-config=/usr/local/bin/php-config
make -j 4
make install

Mở file config của PHP7.4 lên, thêm 2 dòng này vào:
extension=igbinary.so
extension=redis.so

XIN HẾT CÁC BỐ AH.

Categories
VPS

Tạo SSH Key để xác thực kết nối đến VPS

Để dùng Key SSH, ta phải tạo 2 file, 1 file public key và 1 file private key
Public key thì lưu ở VPS, còn Private key thì lưu ở máy tính người dùng

1/ Tạo trên Windows bằng Putty:

  • Mở Putty Gen lên
  • Nhấn vào Generate và di chuyển con trỏ chuột xung quanh khu vực KEY cho đến khi thanh màu xanh hoàn tất

Nhấn vào save private key để lưu file đó. Khi nhấn save private key nó sẽ hỏi mình có lưu với ngoài thông số của passphase không thì nhấn Yes ( nghĩa là không quan tâm đến thông số passphase )

Đăng nhập VPS gõ lệnh “mkdir ~/.ssh”, nếu nó báo “mkdir: cannot create directory ‘/root/.ssh’: File exists” thì kệ xác nó 😀

Tiếp theo gõ lệnh “nano ~/.ssh/authorized_keys” và copy tất cả đoạn mã trong khung tô chuột lúc nãy vào, sau đó nhấn lưu.

Sau đó gõ lệnh “service sshd restart”

Tiếp theo là đăng nhập. Chọn vào tập file private.key lúc nãy đã save về máy theo hình bên dưới

Nhớ là phải load ip vps trước nhé, cổng mặc định của Directadmin là 22, 1 số VPS khác là 9020 😀

Categories
VPS

Backup VPS Centos 7 với RClone

Install Curl: yum install curl

Install RClone: curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Config RClone: rclone config

Nhập : “n”

Nhập name: “google-drive”

Nhập 13 ( google driver )

Client Id: để trống nhấn Enter


Client Secert: để trống nhấn Enter

Chọn số 1

Root folder Id: để trống, nhấn Enter

Service Account File: để trống, nhấn Enter

Edit advanced config: nhấn “n”


Use Auto config: nhấn “n”

Copy link dẫn, dán vào trình duyệt, cấp quyền cho google drive

Chọn tài khoản sử dụng đến việc backup lên google drive

Chọn cho phép

Copy đoạn mã bên dưới và dán vào “Enter verification code”


Configure this as a team drive: Chọn “n”

Xác nhận: chọn “y”

Nhấn “q” để thoát

Tạo file .sh để backup lên google dirve: nano /root/gbk.sh

Dán đoạn mã sau vào:

# !/bin/bash
backup_day=$(date +'%d-%m-%Y')
/usr/bin/rclone copy --update --verbose --transfers 30 --checkers 8 --contimeout 60s --timeout 300s --retries 3 --low-level-retries 10 --stats 1s "/home/admin/backup" "google-drive:BackupVPS/$backup_day"

Thay đổi thông số “/home/admin/backup” và thư mục lưu trên google drive “BackupVPS”

Chạy lệnh: chmod +x /root/gbk.sh

Chạy lệnh này để backup lập tức: ./gbk.sh

Tạo Cronjob:

1/ EDITOR=nano crontab -e

2/ 10 5 * * * /root/gbk.sh > /dev/null 2>&1 # 5h10 phút backup mỗi ngày